Αγορά ακινήτου στην Ελλάδα

Πληροφορίες για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα


Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα.Στάδια αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα, την Ευρώπη

Νομικές αρχές συναλλαγών ακινήτων στην Ελλάδα.
Η μετάβαση και εγγραφή τίτλου είναι μια απόλυτα διαφανής, εύκολα ελεγχόμενη και δημόσια διαδικασία στην Ελλάδα. Η χώρα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Ιανουάριο του 1981, οπότε ισχύει τόσο η εθνική όσο και η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σε περίπτωση που ένα συμβαλλόμενο μέρος μιας συναλλαγής ακινήτου δεν είναι Έλληνας πολίτης, πρέπει να εκτελούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

Σχέδιο πληρεξούσιου. Γίνεται από Έλληνα συμβολαιογράφο παρουσία διαπιστευμένου μεταφραστή (υποχρεωτικό). Αυτή η εξουσιοδότηση εξουσιοδοτεί τον δικηγόρο του οποίου το όνομα αναφέρεται σε αυτό το έγγραφο να ενεργεί για λογαριασμό του αλλοδαπού. Περιέχει επίσης τις εξουσίες που παραχωρούνται στον δικηγόρο για τους σκοπούς της κατάρτισης και της εκτέλεσης της Συμφωνίας Αγοράς Ακινήτου. Έτσι, ο αγοραστής δεν χρειάζεται να ασχολείται με μακρές και περίπλοκες νομικές διατυπώσεις και διαδικασίες.

Ο εξουσιοδοτημένος δικηγόρος, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό του εντολέα του (αγοραστής), τον εγγράφει ως φορολογούμενο στην Ελλάδα και ανοίγει τραπεζικό λογαριασμό σε κρατική τράπεζα (στο όνομα του αγοραστή).

Ο εξουσιοδοτημένος δικηγόρος ελέγχει διεξοδικά το μητρώο ιδιοκτησίας του κράτους για το ιστορικό ακινήτων και για άλλες λεπτομέρειες (όπως υφιστάμενες ή προηγούμενες υποθήκες, βάρη ή άλλες χρεώσεις, υφιστάμενες και προηγούμενες συμβάσεις και συμφωνίες σχετικά με το ακίνητο κ.λπ.). Αφού ολοκληρώσει τον έλεγχο ακινήτου, συντάσσει μια αναφορά, υπογράφει και πιστοποιεί και την παραδίδει στον υποψήφιο αγοραστή.

Ο εξουσιοδοτημένος δικηγόρος συντάσσει μια δήλωση φόρου μεταβατικού τίτλου και την υποβάλλει στον τοπικό φορολογικό φορέα. Ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 3,09% εάν η άδεια κατασκευής ακινήτου είχε εκδοθεί πριν από την 01.01.2006 και σε 24%, εάν εκδόθηκε μετά από αυτήν την ημερομηνία.

Η πληρωμή του φόρου 24% αναστέλλεται έως τις 31/12/2022 (άρθρο 6, Κωδικός ΦΠΑ, Ν.2859 / 2000)

Και τα δύο μέρη (Αγοραστής και Πωλητής) υπογράφουν τη συμφωνία Αγοράς Κύριου Ακινήτου παρουσία συμβολαιογράφου και διαπιστευμένου μεταφραστή. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο δικηγόρος το καταχωρεί στο Κρατικό Μητρώο Ιδιοκτησίας, το οποίο είναι το τελικό, αναπόσπαστο και υποχρεωτικό στάδιο της συναλλαγής αγοράς ακινήτου.

Μετά την υπογραφή της κύριας συμφωνίας, ο Αγοραστής λαμβάνει το πλήρες πακέτο των εγγράφων που αναφέρονται παραπάνω τα οποία είναι δεόντως συμβολαιογραφικά και μεταφρασμένα στη μητρική τους γλώσσα, μαζί με την άδεια κατασκευής, το πιστοποιητικό κατανάλωσης ενέργειας, το σχέδιο διάταξης ιδιοκτησίας και το τοπογραφικό του σχέδιο.

Έγγραφα για αγορά ακινήτων στην Ελλάδα

Η διαδικασία αγοράς ακινήτου στην Ελλάδα είναι πολύ απλή και διαρκεί λιγότερο. Σήμερα θα σας πάρει μόνο 15 εργάσιμες ημέρες για να αποκτήσετε τον πλήρη τίτλο κάποιου ελληνικού ακινήτου. Ίσως έχετε ακούσει ότι δεν είναι έτσι, και αυτή η γνώμη έχει νόημα, αλλά δεν ισχύει πια: πριν από τον Ιούνιο του 2011, υπήρχε ένα νόμο περί ορίων που απαιτούσε από τον αγοραστή πρόθυμο να αγοράσει ακίνητα σε κάποια περιοχή κοντά στην τα κρατικά σύνορα έπρεπε να υποβάλουν αίτηση για άδεια από το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας. Εξαιτίας αυτού, ο αγοραστής έπρεπε να συλλέξει ένα μεγάλο πακέτο εγγράφων και ολόκληρη η συναλλαγή θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Τώρα η διαδικασία έγινε πολύ πιο απλή και όλες οι διατυπώσεις αγοράς ακινήτου μπορούν να οριστικοποιηθούν εντός 15 ημερών.Ο κατάλογος των απαιτούμενων εγγράφων έγινε επίσης πολύ μικρότερος.

Κατάλογος εγγράφων για εγγραφή ακινήτων:

  • Έγκυρο διεθνές διαβατήριο
  • Ισχύουσα βίζα που επιτρέπει την είσοδο στην Ελλάδα
  • Λίστα εγγράφων για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Ελλάδα:
  • Έγκυρο διεθνές διαβατήριο
  • Ισχύουσα βίζα που επιτρέπει την είσοδο στην Ελλάδα
  • Έγγραφο επιβεβαίωσης μόνιμης διαμονής (εσωτερικό διαβατήριο της χώρας διαμονής)
  • Επιστολή επιβεβαίωσης εργασίας (επίσημο έγγραφο που επιβεβαιώνει την κύρια επαγγελματική δραστηριότητα ενός δυνητικού αγοραστή, το είδος του οποίου δεν έχει σημασία)
  • Αντίγραφο της δήλωσης φόρου

Έξοδα για αγορά ακινήτων στην Ελλάδα

Σύμβαση αγοράς ακινήτου: αμοιβές και επιπλέον έξοδα

Εάν υπογράψετε συμβόλαιο αγοράς ακινήτου, θα πρέπει να πληρώσετε τα ακόλουθα επιπλέον έξοδα και χρεώσεις:

Εάν η πραγματική τιμή ακινήτου ανέρχεται σε 100.000 € και ο φόρος είναι 3,09%, τότε τα έξοδα υπολογίζονται ως εξής:

Χρέωση δικηγόρου: 100.000-1,5% = 1.500 € (συν ΦΠΑ 24% που προστίθεται σε αυτό το ποσό) = 1.860 €
Χρέωση συμβολαιογράφου 100.000-1,5% = 1.500 € (συν ΦΠΑ 24%) = 1.860 €
Φόρος μετάβασης τίτλου: 100.000х3,09% = 3,090 €
Χρέωση μητρώου υποθηκών: 100.000-0,5% = 500 €
Χρέωση κτηματομεσίτη: 100.000х2% = 2.000 € (συν ΦΠΑ 24%) = 2.480 €
Συνολικό ποσό: 9,790 € (Αυτό το ποσό δεν μπορεί να θεωρηθεί χρέωση υπηρεσιών που υπολογίζεται με βάση την τιμή του ακινήτου).

Εάν η πραγματική τιμή ακινήτου ανέρχεται σε 100.000 € και ο φόρος είναι 24%, τότε τα έξοδα υπολογίζονται ως εξής (η πληρωμή του φόρου 24% αναστέλλεται έως τις 31/12/2022 (άρθρο 6, Κωδικός ΦΠΑ, Ν.2859 / 2000):

Χρέωση δικηγόρου: 100.000-1,5% = 1.500 € (συν ΦΠΑ 24% που προστίθεται σε αυτό το ποσό) = 1.860 €
Χρέωση συμβολαιογράφου 100.000-1,5% = 1.500 € (συν ΦΠΑ 24%) = 1.860 €
Φόρος μετάβασης τίτλου: 100.000-24% = 24.000 €
Χρέωση μητρώου υποθηκών: 100.000-0,5% = 500 €
Χρέωση κτηματομεσίτη: 100.000х2% = 2.000 € (συν ΦΠΑ 24%) = 2.480 €
Συνολικό ποσό: 30.700 € (Αυτό το ποσό δεν μπορεί να θεωρηθεί χρέωση υπηρεσιών που υπολογίζεται με βάση την τιμή του ακινήτου).

Κάνουμε την ζωή σας ευκολότερη!

Μας αναθέτετε το ακίνητο σας

Πολύ απλά, γρήγορα και εύκολα, απο τη φόρμα υποβολής μπορείτε να αναθέσετε στο γραφείο μας το ακίνητο σας. Εμείς θα επεξεργαστούμε την αίτηση ανάθεσης σας, την ίδια κιόλας στιγμή!
(φόρμα ανάθεσης)Στους έμπειρους συνεργάτες μας

Το γραφείο μας διαθέτει τους καλύτερους συνεργάτες, με την μεγαλύτερη εμπειρία στο χώρο του Real Estate, έτοιμοι ανα πάσα στιγμή να υποδείξουν στους πελάτες μας το ακίνητο σας..Γρήγορα και εύκολα διαθέσιμο

Διαθέτοντας πλέον την πληρέστερη κτηματομεσιτική εφαρμογή, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, το ακίνητο σας θα είναι στην κορυφή των μεγαλυτέρων Real Esate Portals της αγοράς, γρήγορα και εύκολα διαθέσιμο προς όλους..

Powered by Real Status | iarts, web and art design © 2020 ***